ارتباط با ما


شرکت رزین کاران آذر سهند

دفتر: تبریز- خیابان آزادی، روبروی بازار روز

کارگاه: جاده تبریز، آذرشهر- جنب نمایندگی سلامی

حسین نظامی: 09143102360

محمد رضایی: 09143180380